11 grudnia, 2023

Mills podkreślał, że „Każdy badacz spo­łeczny musi dokonywać wyboru wartości i włączać je do swej całoś­ciowo traktowanej pracy. Takie zagadnienia, jak na przykład tro­ski i problemy dręczące człowieka, odnoszą się do niebezpieczeństw zagrażających domniemanym wartościom i nie mogą być jasno okreś­lone bez uznania tych wartości” (Mucha 1985: 243-244). Zasadnicze powody szczególnego znaczenia „problemu wartości” w naukach społecznych w sposób systematyczny i najbardziej wy­czerpujący przedstawił P. Sztompka. iyróżnił on mianowicie uwa­runkowania ontologiczne, epistemologicznb i aksjologiczne.

Dodaj komentarz