11 grudnia, 2023

Ponadto można utrzymywać, że dla poznania zachowań niezbędne jest badanie pewnych zjawisk nieobserwowalnych (np. potrzeb, motywów), gdyż niewątpliwie wpływają one na zachowania. Wynika z tego, że badanie zachowań nie musi ograniczać się do danych ekstraspekcyjnych. Dowodzi tego również praktyka badawcza Morrisa. Ponadto nawet.ciągła obserwacja wszystkich zachowań jednostki (co jest trudno wykonalne)nie pozwoli dotrzeć do jej wszystkich wartości. Prześledzenie poglądów głównych nurtów pozytywizmu pozwala stwierdzić, że ich przedstawiciele nie mogą urzeczywistnić jedne­go z podstawowych założeń tej orientacji, jakim jest antynormaty- wizm. Każdy z wybitnych pozytywistów w jakiś sposób odnosił się do problematyki wartości; złudzeniem była nadzieja na budowę so­cjologii z pominięciem tej problematyki, a co najwyżej prowadzi­ła ona do wewnętrznych sprzeczności w ich poglądach.

Dodaj komentarz