21 lutego, 2024

Również anomia jest wynikiem braku presji śro­dowiska: „Negacja urody życia, brak poczucia stabilizacji, pust­ka i beznadzieja są to nazwy braku wzmocnień wszelkich rodzajów” (ibid.: 139). Przy takiej „technologicznej” orientacji oczywista jest izolacja behawioryzmu od tradycyjnych wartości humanistycz­nych i adekwatnych do nich sposobów oddziaływania na ludzi. Zara­zem można też stwierdzić, że projekty Skinnera wynikają z tych samych przesłanek i wyrażają te same nadzieje, co program socjo­logii Comte a, założenia wyjściowe socjologii Durkheima (trakto­wanie zjawisk społecznych tak jak „rzeczy”) czy neopozytywistyczna socjologia empirystyczna.

Dodaj komentarz